Sonett

1977 թվականից նորարար է

էկոլոգիապես մաքուր լվացող և մաքրող միջոցների ոլորտում

 

triscomed_sonett_company_germany.JPG

Sonett՝

այնքան եզակի

sonett_triscomed2.jpg

Էկոլոգիական լվացք և մաքրում
Sonnet-ի հետ

 

triscomed_sonett_company1.JPG

Տնտեսական հաջողությունների հիմունքները

 

sertificate_sonett_triscomed.png